Szukaj na tym blogu

piątek, 30 października 2015

Plac zabaw w Osiedlu „Kwiatowe” w Janówku Pierwszym (1)

Od lat 90-tych osiedle z roku na rok rozrasta się, przybywa stałych mieszkańców z okolic, rozwija się infrastruktura. Osiedle zostaje sukcesywnie wyposażane w media, co jest bardzo dużym udogodnieniem dla mieszkańców. Powstałe w 2010 roku „Stowarzyszenie Sąsiedzkie” w swoim programie działania obrało za cel między innymi utworzenia placu zabaw dla dzieci, siłowni napowietrznej dla młodzieży i dorosłych. Na osiedlu nie ma miejsca na tego typu inwestycję. W związku z tym w 2012 roku Stowarzyszenie nawiązało kontakt z Jednostką Wojskową w Janówku Pierwszym w celu
użyczenia Gminie Wieliszew terenu pod plac zabaw, wskazując miejsce przy ul. Kwiatowej, sąsiadujące na tym odcinku z naszym osiedlem.

Kontakty telefoniczne, planowane spotkania z przedstawicielem komórki nadrzędnej Jednostki Wojskowej w 2013 roku spowodowały wyodrębnienie ze swojego zasobu działek o nr Ew. 241/12 i 241/16, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Janówek Pierwszy gmina Wieliszew. Ten fakt zaświadczał o dobrych intencjach przełożonych Jednostki Wojskowej i zrozumieniu celu utworzenia  ogólnodostępnego miejsca do wypoczynku i rekreacji, w tym placu zabaw dla dzieci, a z którego będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy Osiedla „Kwiatowe” jak również mieszkańcy osiedla wojskowego.
W 2014 roku w związku z Decyzją Nr 39/14 Ministra Skarbu Państwa, Wójt Gminy wystąpił do Starosty Powiatu Legionowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na dysponowanie przez gminę Wieliszew przedmiotową nieruchomością, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w celu utworzenia placu zabaw na tym terenie. W piśmie z dnia 9 października 2014 r.. Starosta Legionowski wyraził zgodę. 

W oparciu o ten dokument Urząd Gminy spowodował wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.
                                                                                                                                       
Natomiast Zarząd „Stowarzyszenia Sąsiedzkiego” na Zebraniu Sołeckim zgłosił formalny  Wniosek Inwestycyjny do budżetu Gminy Wieliszew na rok 2015 na realizację tego przedsięwzięcia.

Ostateczne podpisanie docelowej umowy użyczenia przedmiotowej nieruchomości napotkało jednak na przeszkodę. Z informacji pozyskanych przez Gminę wynika, że 6. 10. 2015 roku do Starostwa Powiatowego w Legionowie wpłynęło pismo Ministerstwa Skarbu Państwa, informujące o wystąpieniu przez komórkę nadrzędną Jednostki Wojskowej w Janówku Pierwszym do Ministra Skarby Państwa o ustalenia trwałego zarządu do działek nr Ew. 241/12 i 241/16 obrębu Janówek Pierwszy, czyli do zwrotu tych nieruchomości.
Mając na uwadze powyższe, uznając wagę problemu, 23 października 2015 roku Gmina Wieliszew wystosowała pismo do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o pomoc i wsparcie dla podjętej inicjatywy, służącej całej lokalnej społeczności, w tym także mieszkańcom osiedla wojskowego we wsi Janówek Pierwszy.

Proszę oczekiwać dalszych informacji.


                                                          Informację przekazał Marek Babecki